Disclaimer en privacy

Deze website is eigendom van Music Hall Group NV.

Contactgegevens:

Music Hall Group NV
Gr. van Vlaanderenplein 9000 Gent

Telefoon: +32 (0) 3 229 18 00 
E-mail: info@musichall.be

Adres maatschappelijk zetel:
Music Hall Group NV
Gr. van Vlaanderenplein 9000 Gent

Ondernemingsnummer:
BTW BE0448.293.616

Algemene voorwaarden

Met betrekking tot het gebruik van de Music Hall Group NV website

Gelieve de algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Music Hall Group NV behoudt het recht zijn algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen zonder enige aankondiging of kennisgeving. Aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, fragmenten, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Music Hall Group NV of rechthoudende derden. Verspreiding, reproductie, verkoop etc. van dit materiaal, in gelijk welke vorm is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Music Hall Group NV. Inbeuken op dit verbod kunnen burgerrechtelijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Deze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Music Hall Group NV levert de grootste inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Music Hall Group NV dit zo snel mogelijk rechtzetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Music Hall Group NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Music Hall Group NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Music Hall Group NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten van of naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Music Hall Group NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Music Hall Group NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Gr. van Vlaanderenplein, 9000 Gent, met KBO nummer BTW BE0448.293.616.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Tel: +32 (0) 3 229 18 00
E-mail: info@musichall.be

Verzamelde gegevens
Music Hall Group NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Gegevens die je zelf verstrekt
Voor de verkoop van tickets in de Zuiderkroon maken wij gebruik van Seetickets (Paylogic BV).  Indien je een kaartje aanschaft, verzamelt Seetickets (Paylogic BV) namens ons jouw naam- e-mailadres, adres, land, geboortedatum en telefoonnummer, welke het ticketbedrijf aan ons verstrekt ten behoeve van het afhandelen van de overeenkomst bijvoorbeeld voor het opsturen van tickets, maar ook het voorzien van info over wijzigingen of annuleringen en (geanonimiseerde) analyses. Daarnaast gebruiken we de gegevens om fraude tegen te gaan. Om dit te bewerkstelligen leggen we je gegevens vast in onze klantendatabase. 
Bij de inschrijving voor een van onze nieuwsbrieven worden je naam en e-mailadres gevraagd. Deze inschrijving gebeurt via de externe partij DMI Belgium als je inschrijft via onze website. Maar je kunt ook bij het kopen van een kaartje via Seetickets (Paylogic BV) aangeven dat je je hiervoor in wilt schrijven. Je kunt je onderaan elke ontvangen e-mail uitschrijven voor toekomstige e-mails indien gewenst.

Verwerkingsdoeleinden
Music Hall Group NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten om u op regelmatige basis op de hoogte te houden van onze activiteiten of interessante aanbiedingen zodat u maximaal kan profiteren van de voordelen verbonden aan de Music Hall website(s).

Overmaken aan derden
Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.
De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

  • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen) van fraude en misbruiken;
  • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Bewaarperiode
Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.
Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • Een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Music Hall Group NV, Gr. van Vlaanderenplein, 9000 Gent of via info@musichall.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Direct marketing
De klant kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Music Hall Group NV, Gr. van Vlaanderenplein, 9000 Gent of via info@musichall.be.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First Party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met date dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan

‘Third Part cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Een ander voorbeeld is cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar de policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Leest u de privacyverklaring van Google Analytics (link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Facebook Pixel

Via onze site wordt een ‘cookie’ geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel’-dienst. Een Facebook Pixel is een stukje code die op de website geplaatst is om meer te weten te komen over onze doelgroepen. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u de privacyverklaring van Facebook Pixel (link:https://www.facebook.com/policy.php)om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Algemeen wedstrijdreglement

Wedstrijden staan open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of zijn/haar voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Music Hall Group NV voor te leggen.

Deelnemen kan enkel middels het correct invullen van de wedstrijdvragen op het deelnemingsformulier. Elke deelnemer dient zijn/haar contactgegevens correct in te vullen om via post en/of e-mail en/of telefoon te worden gecontacteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Music Hall Group NV enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.

De wedstrijd loopt gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

De winnaar is diegene die de wedstrijdvragen correct invult en/of die het dichtst bij schiftingsvraag geantwoord heeft. Winnaars zijn bij het afsluiten van de wedstrijd definitief en hiertegen kan geen beroep worden aangetekend. De winnaar wordt persoonlijk, telefonisch of via mail, op de hoogte gesteld. De winnaar dient minstens 18 jaar oud zijn. De prijswinnaar verklaart zich ermee akkoord om desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 

De te winnen prijs is deze zoals aangegeven, indien de prijs gratis tickets betreft zijn deze tickets enkel geldig op de vermelde evenementen. De prijs zal op geen enkele manier in geld kunnen worden omgezet en is evenmin overdraagbaar aan een ander persoon. 

De deelname aan deze wedstrijd houdt de totale aanvaarding in van alle clausules van dit reglement, net als elke beslissing die de organisatoren zouden kunnen treffen om deze wedstrijd correct te laten verlopen. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Music Hall Group NV zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Music Hall Group NV uit te sluiten.

Met het invullen van dit formulier geeft u Music Hall Group NV toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken om met u te communiceren betreffende deze actie. Music Hall Group NV kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Uiteraard gaan we met alle respect voor uw privacy om met uw gegevens, in overeenstemming met het reglement op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals vermeld in onze privacy policy.

De organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde en op alle mogelijke manieren in te grijpen, mocht hij dat nodig achten om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. Hij behoudt zich tevens het recht voor de wedstrijd te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande aankondiging. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd, noch voor problemen in verband met het overdragen, verzenden of ontvangen van e-mails. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Music Hall Group NV. 

Music Hall Group NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en willekeurige schade als gevolg van deelname aan de wedstrijden, ongeacht de aard of oorzaak. Tevens kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook, storingen in het internetverkeer of problemen met de website.

Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Music Hall Group NV kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de website. Music Hall Group NV kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. U hebt recht op inzage en eventueel correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Hiertoe kunt u zich wenden tot Music Hall Group NV.

Kortingen

De kortingen, zoals ondermeer de vroegboekkorting, de registratiekorting, … zijn enkel geldig op de lijst met vermelde deelnemende evenementen. Deze lijst kan ten allen tijde uitgebreid of gewijzigd worden gedurende deze actie. 

Kortingen zijn geldig op de ticketprijs (exclusief verzendings- en dossierkosten) gedurende de vermelde periode of zolang de voorraad strekt en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Kortingen zijn enkel geldig indien verkregen volgens de vermelde voorwaarden, zoals bv. deelname aan bepaalde actie, kwantum aankoop tickets, ….

Algemene verkoopsvoorwaarden

De tickets voor onze evenementen kunnen online uitsluitend via deze website of de website van Teleticketservice (www.teleticketservice.com) worden aangekocht ofwel telefonisch via 070 345 345 (Teleticketservice). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de niet-geldigheid van tickets aangekocht via andere kanalen, noch voor de eventuele meerprijs die hiervoor zou zijn betaald. Alle claims inzake tickets aangekocht via andere dan de hiervoor vermelde kanalen dienen te worden gericht aan het verkoopspunt zelf.

Contacteer Music Hall

Voornaam*
Naam*
E-mail*
Telefoonnummer
Over welke show wenst u informatie?
Bericht*

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en geniet van kortingen, exclusieve backstage content, het allerlaatste nieuws over onze programmatie en nog veel meer…